สีประจำโรงเรียน

สีเทา หมายถึง ความเฉลียดฉลาดและสติปัญญา
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและเข้มแข็ง