พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย
2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการผลิต การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมีศักยภาพในการแข่งขัน
6. ส่งเสริมการออกกำลังกายและรู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นครูมืออาชีพ
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการเรียนรู้
9. จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการก้าวไกล