เข้าร่วมอบรมการเข้าใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม Aksorn On-Learn

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมอบรมการเข้าใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม Aksorn On-Learn โดยบริษัทอักษรเจริญทัศน์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาอาคาร 5

เว็บไซต์ทางการศึกษา